Raphael Katz Portfolio Web Design | Film Making | Architecture | Photography

פרוייקט מגורים בשכונת התקווה

סמסטר שלישי
פקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, טכניון
מנחה: אדריכלית ד"ר רחל זבה
הגשה: פברואר 2005

התרגיל: לתכנן מבנה מגורים בשטח נתון בשכונת התקווה בתל-אביב. אוכלוסיית שכונת התקווה הינה דלת אמצעים ברובה, הדירות צפופות וחיי הבית זולגים אל תוך חלל הרחוב. השכונה מתאפיינת בקהילתיות ופתיחות של האנשים לזולתם

שכונת התקווה בתמונות:

צילום: רפי כץ


קונספט

סכמת תכנון

היבטים חיוביים בשכונה

 • קהילתיות
 • פתיחות
 • רקמה ארכיטקטונית ב"קני מידה אנושי"

  היבטים שליליים בשכונה

 • צפיפות
 • חוסר פרטיות
 • רעש
 • חוסר מקומות משחק לילדים
 • חוסר שטחים ירוקים
 • חוסר התאמה לאקלים הישראלי

  מטרות התכנון

 • "הצמחת" המבנה מתוך הרקמה החיובית הקיימת
 • שטחים ירוקים פתוחים לטובת הכלל
 • שטח חוץ פרטי לכל יחידת דיור
 • איכות חיים לדיירים. שיפור איכות החיים של השכונה כולה.
 • עידוד אינטראקציה חיובית באמצעות מקומות מפגש משותפים מחד ושמירה על פרטיות מאידך
 • מניעת חדירת מבטים של עוברי אורך ושכנים
  אלמנטים בתכנון

  ארכיטקטורה - הפאטיו המוצלארכיטקטורה - הגן הציבורי
  ארכיטקטורה - החצר האחורית

  תוכנית בשטח

  תוכנית המבנה בשטח
  תכניות המבנה וסביבתו הקרובה

  תכניות המבנה וסביבתו הקרובה
  תוכנית הגוש הראשון

  תוכנית הגוש הראשון
  תוכנית הגוש הראשון
  חתכים

  חתכים
  מודל - קנה מידה 1:200

  צילום: רפאל כץ
  מודל - קנה מידה 1:50

  צילום: רפאל כץ
 • Web Design Film Making / Film Editing Flash Animation Digital Photography Home Contact Raphael Katz